عنوان مقاله

روش آسان براي راهنماي متني

عنوان اصلي

Context Help Made Easy

كلمات كليدي

C#, Windows, .NET 2.0, .NETVisual Studio, VS2005, Architect

مؤلف

Tom Clement

مرجع

http://www.codeproject.com

سطح

مبتدي

مترجم

مهدي عبداللهي

تاريخ انتشار

٩ اسفند ١٣٨٨

تعداد صفحه

١٥

فايل هاي ضميمه

src_ContextHelpMadeEasy.zip

دانلود متن مقاله

مقدمه

اين چيزي است كه همه توسعه دهندگان با آن مواجه مي شوند. در مراحل نهايي پروژه متوجه مي شويد كه زمان زيادي را براي كار با برنامه سازنده راهنماي HTML صرف مي كنيد تا صفحات و پنجره هاي مكالمه برنامه را به راهنماي حساس به متن متصل نماييد.

در اين مقاله شما يك روش جديد مي بينيد كه اين امكان را به تهيه كنندگان راهنماي برنامه مي دهد تا موضوعات راهنما را به بخش هاي تصويري برنامه منتسب كنند. اين كار بدون نياز به دستكاري واسط كاربري برنامه يا سر و كار يافتن با توسعه دهندگان برنامه و حتي بعد از كامپايل آن انجام مي گيرد. هيچ نيازي نيست كه نويسنده راهنماي برنامه فايل ها را به صورت دستي ويرايش كند يا در مورد فايل هاي داخلي اطلاعاتي داشته باشد.

فهرست

مقدمه

راهنماي متني چيست؟

پياده سازي راهنماي F1

واسط IContextHelp

به دام انداختن كليدF1

بررسي كليد F1

خواندن فايل فهرست راهنماي موضوعات راهنما (mapping file)

پياده سازي كد- توانمند كردن مستند سازان برنامه

مديريت Ctrl-F1

نمايش پنجره مكالمه انتساب موضوعات راهنما

نوشتن نتايج

پنجره مكالمه فهرست موضوعات راهنما

دستكاري

مديريت دكمه ?

مديريت كنترل هاي Tab

كد منبع و برنامه آزمايشي